مدارک بین المللی

CIW Web Security Associate

1D0-571
تعداد سوالات : 62
نمره قبولی : 76%
مدت زمان آزمون : 90 دقیقه
هزینه مدرک :

CIW Perl Specialist

1D0-437
تعداد سوالات : 50
نمره قبولی : 75%
مدت زمان آزمون : 75 دقیقه
هزینه مدرک :

CIW Database Design Specialist

1D0-541
تعداد سوالات : 50
نمره قبولی : 75%
مدت زمان آزمون : 90 دقیقه
هزینه مدرک :

CIW JavaScript Specialist

1D0-635
تعداد سوالات : 55
نمره قبولی : 75%
مدت زمان آزمون : 90 دقیقه
هزینه مدرک :

Data Analyst

1D0-622
تعداد سوالات : 48
نمره قبولی : 75%
مدت زمان آزمون : 75 دقیقه
هزینه مدرک :

Social Media Strategist

1D0-623
تعداد سوالات : 55
نمره قبولی : 76.36%
مدت زمان آزمون : 90 دقیقه
هزینه مدرک :

User Interface Designer

1D0-621
تعداد سوالات : 54
نمره قبولی : 74.07%
مدت زمان آزمون : 75 دقیقه
هزینه مدرک :

Advanced HTML5 & CSS3 Specialist

1D0-620
تعداد سوالات : 55
نمره قبولی : 72.73%
مدت زمان آزمون : 75 دقیقه
هزینه مدرک :

CIW Network Technology Associate

1D0-61C
تعداد سوالات : 30
نمره قبولی : 63.33%
مدت زمان آزمون : 30 دقیقه
هزینه مدرک :

CIW Site Development Associate

1D0-61B
تعداد سوالات : 30
نمره قبولی : 63.33%
مدت زمان آزمون : 30 دقیقه
هزینه مدرک :