مدارک بین المللی

Web and Mobile Design Series

Data Analyst

1D0-622
تعداد سوالات : 48
نمره قبولی : 75%
مدت زمان آزمون : 75 دقیقه
هزینه مدرک :

Social Media Strategist

1D0-623
تعداد سوالات : 55
نمره قبولی : 76.36%
مدت زمان آزمون : 90 دقیقه
هزینه مدرک :

User Interface Designer

1D0-621
تعداد سوالات : 54
نمره قبولی : 74.07%
مدت زمان آزمون : 75 دقیقه
هزینه مدرک :

Advanced HTML5 & CSS3 Specialist

1D0-620
تعداد سوالات : 55
نمره قبولی : 72.73%
مدت زمان آزمون : 75 دقیقه
هزینه مدرک :